_____ctckg
joinb

O centru

E-mail Print PDF

Vizija

Postati snažan kooperativni centar koji će inicirati, posredovati i održavati obostrano korisno partnerstvo između univerziteta, odnosno njegovih članica, studenata i diplomiranih, s jedne strane i preduzeća i ostalih partnera za podršku MSP sektoru, s druge strane strane.

Misija

Razviti efikasne i efektivne mehanizme za saradnju između univerziteta i preduzeća, kroz realizaciju projekata, stručnih treninga za preduzeća i nezaposlene, programe industrijskih stipendija (Industrial Fellowship Programme - IFP) i studentske prakse (Student Practical Placement Programme - PPP).

Ciljevi

 • Uspostaviti održive veze između univerziteta i preduzeća kroz razvoj novog regionalnog modela saradnje po ugledu na proverene uspešne EU modele,
 • Obezbediti usluge za poboljšanje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, procesa i alata za preduzeća, mala i srednja preduzeća,
 • Pružiti kvalitetan i upotrebljiv istraživački rezultat, koji će pokrenuti finansiranje i redovnu primenu inovacija u preduzećima,
 • Razviti nove i modernizovati postrojeće programe stručnih obuka prema potrebama preduzeća i tržišta rada,
 • Igrati aktivnu ulogu u širenju WBC VMnet mreže,
 • Omogućiti stidentima da steknu praktična znanja i veštine u industriji,
 • Stvoriti mogućnosti za uključenje u veći broj međunarodnih projekata (EUREKA, FP7, CIP, COST...), zbog poboljšanja tehničkih i upravljačkih kapaciteta, i saradnje sa privredom.

Delatnosti

Delatnosti CTC Kragujevac biće usmerene na sledeće aktivnosti:

 • Obuka osoblja i spoljnjih eksperata KTC centra,
 • Realizacija projekata,
 • Širenje mreže korisnika virtuelne proizvodnje,
 • Razvoj i implementacija stručnih treninga, seminara i radionica,
 • Razvoj i implementacija Programa industrijskih stipendija (IFP),
 • Razvoj i implementacija Programa studentske prakse (RRP),
 • Učešće u međunarodnim projektima,
 • Promotivne i marketinške aktivnosti,
 • Kontrola kvaliteta treninga i usluga, IFR i PPP programa.

Aktuelni projekti

Lista projekata:

 1. Tempu projekat, Mreža korisnika virtuelne proizvodnje Zapadnog Balkana - podrška integraciji trougla znanja, 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES (www.wbc-vmnet.rs).